خرید کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد 19 (انستزیا در جراحی های توراسیک و وسکولار مدیریت ترنسفیوژن خون)