خرید کتاب پرانترنی، دستیاری، بورد داخلی(شهریور و دی۹۹)