دکتر بیگدلی،فیزیولوژی،فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۰ویراست چهاردهم-جلد اول،فیزیولوژی گایتون،فیزیولوژی گایتون 2020،فیزیولوژی گایتون و هال 2020،گایتون،گایتون 2020،گایتون و هال 2020