متحد کردن مکانیسم های میکروبی-استراتژی های مشترک بیماری زایی