مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد ششم گوارش، مراقبت در جمعیت های خاص