مطالعات موردی برای پیشرفت در تصویربرداری دیرینه و سایر کاربردهای غیر بالینی