معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017،باربارا بیتز،شرح حال عمومی،باربارا بیتز 2017،بوک مارکت