پاتولوژی عمومی رابینز GBS،آسیب شناسی و اپیدمیولوژی،انتشارات تیمورزاده،علوم پایه