ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد یک،استراخان جلد 1،ژنتسک مولکولی