کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح‌حال باربارا بیتز