کتاب پزشکی راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعات موردی بیمار مسموم