کتاب پزشکی مورتاک (دستنامه طبابت برای پزشکان عمومی)