کتاب پزشکی یادد اشت های پرستاری مایرز (راهنمای جیبی پرستاران بر بالین بیمار)