Step Up to MEDICINE 5th 2020،بیماری های داخلی،آزمون خارجی،آزمون های خارجی بیماری های داخلی